Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 1. Sağlık N, Kavuncuoğlu S, Kocaman C, Öztürk H. Bilateral Koanal Atrezinin Eşlik Ettiği Apert Sendromu Olgusu. IX. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Mersin, 1998.
 2. Aydın Hatipoğlu N, Kocaman C, Hatipoğlu H, Baygın M, Aydoğan G, Şiraneci R. Lokalize Trombotik Purpura: Su Çiçeğinin Nadir Bir Komplikasyonu. XXIX. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, 2000.
 3. Yıldız C, Çöl D, Önal Z, Yıldız H, Engerek N, Öztürk H. Cornelia de Lange Sendromu: Vaka Sunumu.SSK Bakırköy 9. Çocuk Sağlığı Günleri, İstanbul, 2001.
 4. Yıldız C, Önal Z, Özgün H, Toros E, Yıldız H, Önal H, Engerek N, Öztürk H. Yenidoğan Ünitemizdeki Pozitif Hemokültür Sonuçlarının Değerlendirilmesi. SSK Bakırköy 9. Çocuk Sağlığı Günleri, İstanbul, 2001.
 5. Yıldız C, Önal Z, Yıldız H, Önal H, Engerek N, Öztürk H. Konjenital İktiyozis: 8 Olgunun Sunumu. SSK Bakırköy 9. Çocuk Sağlığı Günleri, İstanbul, 2001.
 6. Önal Z, Toros E, Yıldız C, Önal H, Yıldız H, Engerek N, Öztürk H. Yenidoğan Sepsis ve/veya Menenjitinde Meropenem Kullanımı. SSK Bakırköy 9. Çocuk Sağlığı Günleri, İstanbul, 2001.
 7. Önal Z, Toros E, Yıldız C, Önal H, Yıldız H, Engerek N, Öztürk H. Yenidoğan Döneminde Polisitemilere Bakış. SSK Bakırköy 9. Çocuk Sağlığı Günleri, İstanbul, 2001.
 8. Yıldız C, Yıldız H, Kavuncuoğlu S, Kıyak A, Akçay T, Özbek S, Şiraneci R. Preterm Bir Bebekte Nekrotizan Fasiit Olgu Sunumu. SSK Bakırköy 9. Çocuk Sağlığı Günleri, İstanbul, 2001.
 9. Yıldız C, Yıldız H, Arslan G, Aksüyek E, Yüce E, Sabri Keleş E. Rekürrensler Gösteren Bir Akut Dissemine Ensefalomiyelit Olgu Sunumu. 46. Milli Pediatri Kongresi, Mersin, 2002.
 10. Yıldız H, Özen R, Özbek S, Kavuncuoğlu S, Yıldız C. Bir Olgu Nedeniyle Non-Ketotik Hiperglisinemi. 46. Milli Pediatri Kongresi, Mersin, 2002.
 11. Yıldız C, Yıldız H, Kavuncuoğlu S, Özbek S, Şiraneci R. Yenidoğan Sepsisi Erken Tanısında Prokalsitonin. 24. Pediatri Günleri, İstanbul, 2002.
 12. Çöl D, Yıldız H, Kavuncuoğlu S, Yıldız C, Kayrak Altuncu E. Bir Olgu Nedeniyle Konjenital Rubella. 24. Pediatri Günleri, İstanbul, 2002.
 13. Yıldız C, Şiraneci R, Yıldız H, Karlıklı Ö. Spastik Tetraparezili Bir Hastada Noma (Gangrenöz Stomatit) Olgu Sunumu. SSK Bakırköy 10. Çocuk Sağlığı Günleri, İstanbul, 2002.
 14. Yıldız C, Yıldız H, Kavuncuoğlu S, Özbek S, Şiraneci R. Yenidoğan Sepsisi Erken Tanısında Prokalsitonin. SSK Bakırköy 10. Çocuk Sağlığı Günleri, İstanbul, 2002.
 15. Yıldız C, Arslan G, Aksüyek E. Akut Dissemine Ensefalomiyelitli (ADEM) Üç Olgu Sunumu.V. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Adana, 2003.
 16. Yıldız C, Arslan G, Aksüyek E. Tek Nöbet Geçiren Olguların Klinik, EEG ve Görüntüleme Bulguları İle Değerlendirilmesi.V. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Adana, 2003.
 17. Yıldız H, Kavuncuoğlu S, Rodoplu S, Yıldız C, Bilgiç E, Kutanis A, Doğan E. Neonatoloji Ünitemizdeki Pozitif Kültür Sonuçları ve Antibiyotik Duyarlılıklarının Değerlendirilmesi. Türk Pediatri Kongresi, Kapadokya, 2003.
 18. Yıldız C, Arslan G, Yıldız H, Aksüyek E, Kavuncuoğlu S. Yenidoğan Konvülsiyonu Geçiren Olguların Retrospektif Değerlendirilmesi. 39. Türk Pediatri Kongresi, Kapadokya, 2003.
 19. Yıldız H, Yüce E, Uzuner S, Kavuncuoğlu S, Adal E, Özbek S, Yıldız C, Önal H. Bir Olgu Nedeniyle Non-Ketotik Hiperglisinemi. 39. Türk Pediatri Kongresi, Kapadokya, 2003.
 20. Yıldız H, Kutanis A, Bilgiç E, Kavuncuoğlu S, Özbek S, Arslan G, Aksüyek E, Yıldız C, Özgün H. Neonatoloji Ünitemizdeki İntrakranial Kanama Sonuçlarımız. 39. Türk Pediatri Kongresi, Kapadokya, 2003.
 21. Yıldız H, Kavuncuoğlu S, Özbek S, Engerek N, Yıldız C, Murat Z, Öner T. Neonatal Dönemde Hastane Dışı Kaynaklı Alt Solunum Yolu Enfeksiyonlarında Sosyoekonomik Profil. 25. Pediatri Günleri, İstanbul, 2003.
 22. Yıldız H, Kavuncuoğlu S, Bilgiç E, Yıldız C, Kutanis A, Doğan E. Neonatoloji Ünitemizdeki Pozitif Kültür Sonuçlarının Değerlendirilmesi. 25. Pediatri Günleri, İstanbul, 2003.
 23. Karlıklı Ö, Yıldız C, Yıldız H, Şiraneci R. Spastik Tetraparezili Bir Hastada Noma (Gangrenöz Stomatit) Olgu Sunumu. 25. Pediatri Günleri, İstanbul, 2003.
 24. Kocaman C, Köroğlu S, Aksüyek E, Arslan G, Şiraneci R. Valproat ve Karbamazepin Monoterapilerinin Serum Lipid Profili Üzerine Etkileri. VI. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Ankara, 2004.
 25. Kocaman C, Arslan G, Aksüyek E, Biçer S, Arslan M, Uzuner S, ŞiraneciR.Bir Olgu Nedeniyle Nörokutanöz Melanozis. VI. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Ankara, 2004.
 26. Kocaman C, Kocaman S, Yeşinel S, Arslan G, Aksüyek E, Şiraneci R. Çocukluk Çağı Başlangıçlı Bir Multipl Skleroz Olgusu 40. Türk Pediatri Kongresi, İstanbul, 2004
 27. Kocaman C, Kocaman S, Yeşinel S, , Aksüyek E, Arslan G, Şiraneci R. Guillain Barre Sendromlu Olgularımızın Klinik, Elektrofizyolojik ve Prognostik Özellikleri (Sözlü Bildiri) 40. Türk Pediatri Kongresi, İstanbul, 2004
 28. Kocaman C, Arslan G, Aksüyek E, Yedikardeş A, Şiraneci R. Subakut Sklerozan Panensefalitli Olgularımız. SSK Bakırköy 11. Çocuk Sağlığı Günleri, İstanbul, 2004.
 29. Kocaman C, Arslan G, Aksüyek E, Işık O, Şiraneci R.Oral Metilfenidat Kullanımı İle İlişkili Akut İnme Olgusu. SSK Bakırköy 11. Çocuk Sağlığı Günleri, İstanbul, 2004.
 30. Kocaman C, Biçer S, Uzuner S, Doğan A, Karaman H, Arslan G, Aksüyek E, Arslan M, Şiraneci R.Nörokutanöz Melanozis: Olgu Sunumu. SSK Bakırköy 11. Çocuk Sağlığı Günleri, İstanbul, 2004.
 31. Yıldız H, Kocaman C, Özgün H, Bilgiç E, Kavuncuoğlu S, Kutanis A, Palabıyık M, Özbek S, Arslan G, Aksüyek E. Neonatoloji Ünitemizdeki İntrakranial Kanama Sonuçlarımız ve Eşlik Eden Faktörler. SSK Bakırköy 11. Çocuk Sağlığı Günleri, İstanbul, 2004.
 32. Kocaman C, Yılmaz Y, Işık U. Schilder’in difüz miyelinoklastik sklerozu: Olgu sunumu. 27. Pediatri Günleri, İstanbul,2005.
 33. Kocaman C Baykal T, Işık U, Özdemir N, Yilmaz Y, Nöbet ve/veya Akut Ensefalopati ile Başvuran Çocuklarda Nörometabolik Hastalıklar (sözlü bildiri) 27. Pediatri Günleri, İstanbul, 2005.
 34. Kerimoğlu G, Kavuncuoğlu S, Arslan G, Kocaman C, Yıldız H, Aksüyek E, Kaya A. Prematüre Bebeklerin Uzun Dönemdeki Nöromotor Gelişimleri. IX. Ulusal Neonatoloji Kongresi ,2005, (sözlü bildiri)
 35. Kocaman C, Baykal T, Işık U, Özdemir N, Yılmaz Y, ‘ Nöbet ve/veya akut ensefalopati ile başvuran çocuklarda nörometabolik hastalıklar’ (sözlü bildiri), 27. Pediatri Günleri, İstanbul, 4-7 Nisan 2005
 36. Işık U, Özek M, Aykut C, Gerçek A, Kocaman C, Yılmaz Y, Dağçınar A ‘ Semptomatik epilepside invaziv monitörizasyon yardımı ile selektif cerrahi uygulaması’, sözlü bildiri VII. Ulusal Çocuk Nörolojisi kongresi Antalya, 11-14 Mayıs 2005
 37. Yılmaz Y, Sav A, Kocaman C, Özek M ‘ Beyin biyopsisi: Endikasyonlar, sonuçlar’, sözlü bildiri  VIII. Ulusal Çocuk Nörolojisi kongresi Ankara, 3-6 Mayıs 2006
 38. Çimen D, Kocaman C ‘ Subakut sklerozan panensefalitli hasta grubunda kardiyak fonksiyonların ekokardiyografi ile değerlendirilmesi’, XII. Ulusal Çocuk Nörolojisi kongresi, Konya, 26-29 Mayıs 2010
 39. Kocaman C, Altunalan T, Yılmaz A, Kaya SÖ, Bol H, Beydilli E, Madi B General Movements Gözlemciler Arası Tutarlılık, Uluslararası Katılımlı  1. Ulusal Disiplinlerası Erken Müdahale Kongresi, Antalya, 1-5 Subat 2012.
 40. Altunalan T, Yılmaz P, Kocaman C, Doğan TD Erken Müdahalede Kanıta Dayalı Fizyoterapi Uygulamaları, Uluslararası Katılımlı  1. Ulusal Disiplinlerası Erken Müdahale Kongresi (sözlü bildiri), Antalya, 1-5 Subat 2012.
 41. Kocaman C, Altunalan T, Metin F Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesindeki Preterm Bebeklerin Prechtl Analizi Yöntemi ile Değerlendirilmesi ve Risk Faktörleriyle İlişkisinin Belirlenmesi, 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi , 14-17 Nisan 2013
 42. Kocaman C, Altunalan T Hipertonisite ve Hipotonisitenin Riskli Bebeklerde Spontan Hareket Yeteneğine Etkisi Nedir? 15. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Sivas, 22-25 Mayıs 2013
 43. Gür Ö, Sözen AB, Altunalan T, Yılmaz A, Doğan TD, Kocaman C 32 Hafta Altı Doğan Pretermlerin 1-3 Yaş Arası Nörogelişimsel Durumları 4. Uluslararası Cerebral Palsy Gelişimsel Bozukluklar Kongresi, İstanbul, 6-7 Aralık 2013
 44. Doğan TD, Altunalan T , Yılmaz A, Kocaman C, Sözen AB, Gür Ö Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Erken Müdahale Ünitesi 2010-2013 Arası Klinik Tecrübe 4. Uluslararası Cerebral Palsy Gelişimsel Bozukluklar Kongresi, İstanbul, 6-7 Aralık 2013
 45.  Altunalan T, Gür Ö, Yılmaz A, Doğan TD, Kaya SÖ,Sözen AB, Kocaman C , Alberta İnfant Motor profil testi riskli bebeklerde güvenilir bir test aracı mıdır? (sözel bildiri) 5. Uluslararası Cerebral Palsy ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi, İstanbul, 20-23 Kasım 2014
 46. Kocaman C, Coşkun Y, Hipertonisite ve hipotonisitenin riskli bebeklerde spontan hareket yeteneği üzerine etkisi. Sözlü bildiri . 4. Genç Pediatristler kongresi;Istanbul. 30 kasım-2 Aralık 2018
 47. Kocaman C,Çoşkun Y,Yenidoğan yoğun bakım ünitesindeki preterm bebeklerin prechtl analizi yöntemi ile değerlendirilmesi ve risk faktörlerinin ilişkilendirilmesi.Sözlü Bildiri Sağlıklı Büyüyen Çocuk Kongresi,13-15 Aralık 2018.
 48. Kocaman C,Coşkun Y,Dirençli çocukluk çağı epilepsisi tedavisinde ketojenik diyet uygulamasının kan lipid profiline etkisi.Marmara Pediatri Kongresi,21-23 Şubat 2019